گواهینامه

گواهینامه کمربند مشکی دان 5 جودو
گواهینامه کمربند مشکی دان 6 جوجیتسو
گواهینامه کمربند مشکی دان 1 سامبو

گواهینامه داوری درجه ۳ سامبو
گواهینامه داوری درجه ممتاز ملی جودو
گواهینامه مربیگری درجه 1 جودو


گواهینامه بازآوری قوانین جدید داوری | سال 92
گواهی حضور هئیت جودو و کوراش استان تهران دوره دانش افزایی ویژه داوران جودو | سال 92
گواهی حضور دوره دانش افزایی ویژه مربیان جودو | سال 92
گواهی حضور در همایش برند های انسانی ایرانی | سال 91
گواهینامه کمربند مشکی دان ۵ جوجیتسو | سال 90
گواهینامه داوری درجه 1 | سال 87

مسابقات

مسابقات کارگران استان تهران وزن 60 کیلو مقام اول | سال 93
مسابقات جوجیتسو قهرمانی کشور وزن 62 کیلو مقام اول در استان مازندران | سال 93
مسابقات آسیای ترکیه کسب 2 مدال طلا | سال 93
شرکت در مسابقات mma چین به عنوان تیم منتخب جهان| سال 93
مسابقات جوجیتسو قهرمانی کشور وزن 62 کیلو مقام دوم در استان اصفهان | سال 92
مسابقات جودو پیشکسوتان استان تهران وزن 66 کیلو مقام دوم و مقام دوم در مسابقات کشوری | سال 92
مسابقات جوجیتسو قهرمانی کشور وزن 63 کیلو مقام اول | سال 91
مسابقات جودو پیشکسوتان استان تهران مقام اول و در کشوری مقام دوم | سال 89
مدال برنز مسابقات جهان در رشته گراپلینگ در کشور بلاروس
مدال طلای فستیوال جهانی ورزشهای رزمی جوجیتسو
مدال طلای مسابقات جوجیتسو اسیا در پاکستان